Kế hoạch xây dựng ấn phẩm: "Yên Bình - Tiềm năng, lợi thế, khát vọng phát triển và cơ hội đầu tư"
22/03/2023 | 15:14
1134 lượt xem
In Đọc bài

     Ngày 21/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về xây dựng ấn phẩm: "Yên Bình - Tiềm năng, lợi thế, khát vọng phát triển và cơ hội đầu tư", nội dung cụ thể như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuốn sách thể hiện toàn cảnh bức tranh của huyện Yên Bình về chiều dài lịch sử, tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa của đất trời và con người Yên Bình.

           - Là cẩm nang giới thiệu về lịch sử, tiềm năng thế mạnh, bản sắc văn hoá, dân tộc, con người huyện Yên Bình tới du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Nhằm quảng bá và cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu để các du khách, nhà đầu tư nghiên cứu, khai thác, tìm hiểu. Từ đó đề ra những chiến lược, dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn huyện Yên Bình, góp phần phát trin kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững.

           2. Yêu cầu

- Thành lập Tổ biên tập cuốn sách giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa của đất và người Yên Bình. Trong đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm tổ phó, phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan thường trực, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, phòng Kinh tế  và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Lao động Thương binh và XH, Ban quản lý dự án và Đầu tư huyện làm thành viên; mời thêm Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Hội văn học nghệ thuật tỉnh và một số chuyên gia trong và ngoài tỉnh làm thành viên.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm tham gia xây dựng và phát hành cuốn sách (dự kiến mời một số chuyên gia của các trường Đại học có liên quan).

- Yêu cầu đơn vị tư vấn xây dựng cuốn sách bằng 3 thứ tiếng Việt - Anh - Trung. Giao cơ quan phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thực hiện việc in ấn đảm bảo về số lượng và thời gian theo yêu cầu. Tổ chức các hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung chung

a) Quan điểm mục tiêu, những định hướng lớn của tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình trong thời gian tới:

- Của tỉnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực theo hướng phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

- Với quan điểm và mục tiêu, phát huy có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, huyện Yên Bình tập trung chỉ đạo: Lấy công nghiệp - xây dựng làm nền tảng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển các khu vực kinh tế khác, tạo thêm nhiều việc làm mới, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển thương mại, dịch vụ và từng bước nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ; tập trung phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của huyện. Lấy nông nghiệp để tạo sự phát triển bền vững trong nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

b) Những định hướng lớn từng ngành, lĩnh vực

- Đối với lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao. Trọng tâm là tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho chế biến các mặt hàng nông lâm sản, bố trí nguồn vốn đầu tư vào phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nông dân đầu tư vào trồng rừng kinh tế; vùng cây ăn quả có múi; nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà. Ưu tiên các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản. Tăng cường truyên truyền, vận động, giúp đỡ và phát động phong trào thanh niên "khởi nghiệp" trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp.

- Đối với phát triển sản xuất công nghiệp: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp tập trung vào các lĩnh vực: khai thác chế biến khoáng sản, chế biến các mặt hàng nông lâm sản, thuỷ sản, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc. Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất công nghiệp trên cơ sở quy hoạch phát triển của huyện và gắn với quy hoạch tỉnh; định hướng của huyện tập trung khai thác 03 cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2 và Phú Thịnh 3. Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư đổi mới thiết bị, nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ sạch, có giá trị kinh tế cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư để sớm khởi công mới các dự án theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án chuyển tiếp.

- Đối với phát triển kinh doanh thương mại - dịch vụ và du lịch: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các vùng đã quy hoạch cho phát triển du lịch. Tập trung khai thác những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của Yên Bình để khai thác mạnh về lĩnh vực du lịch - dịch vụ, cụ thể khu du lịch sinh thái hồ Thác Bà, quy hoạch xây dựng du lịch và nghỉ dưỡng hồ Thác Bà, đầu tư xây dựng khu du lịch Tân Hương và các sản phẩm về du lịch... Khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển du lịch để thu hút nguồn thu cho huyện. Triển khai hiệu quả, đồng bộ, linh hoạt các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và các chương trình du lịch Yên Bình đến với du khách trong nước và trên thế giới. Tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác, thu hút đầu tư phát triển du lịch hồ Thác Bà. Triển khai xây dựng Quy hoạch xây dựng khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà tầm nhìn đến 2040 thành khu du lịch tầm cỡ Quốc tế.

2. Nội dung cụ thể

a) Giới thiệu khái quát về lịch sử huyện Yên Bình từ khi thành lập đến nay.

b) Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý huyện Yên Bình

- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên (dân số, dân cư, lao động, nguồn nhân lực), tài nguyên thiên nhiên.

- Tiềm năng về kinh tế, văn hoá chính trị, xã hội.

- Tiềm năng về phát triển du lịch và thu hút đầu tư.

c) Các thế mạnh để thu hút đầu tư

- Nêu rõ tiềm năng về công nghiệp - xây dựng: Tiềm năng về khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, phát triển đô thị…

- Nêu rõ tiềm năng về Nông lâm nghiệp, Thủy sản: Chế biến chè, chăn nuôi và chế biến thuỷ sản, phát triển lâm nghiệp, một số đặc sản của huyện.

- Nêu rõ tiềm năng về dịch vụ thương mại: Nêu rõ kết cấu hạ tầng về dịch vụ, hệ thống khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hệ thống chợ, dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, điện, nước, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

- Giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên: Bao gồm các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... hấp dẫn trên địa bàn huyện.

- Giới thiệu về bản sắc văn hoá con người Yên Bình: Giới thiệu bản sắc văn hoá của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, những nét văn hoá riêng biệt của các dân tộc. Giới thiệu về chuỗi văn hóa tâm linh và các di tích văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh, cấp quốc gia như:Đền Mẫu Thác Bà, thủy điện Thác Bà, Đình Khả Lĩnh, Chùa Phúc Hòa, Đình làng Phúc An .........Giới thiệu về những sản phẩm kinh tế đặc sản của huyện như Bưởi Đại Minh, Gạo Chiêm Hương Bạch Hà, cá Hồ Thác Bà....

d) Danh mục các dự án đầu tư lớn của huyện.

Mỗi lĩnh vực xây dựng từ 3-5 danh mục dự án thu hút đầu tư trong thời gian tới (lưu ý các dự án phải có tính khả thi và nổi bật mang tính chất nổi bật, bao trùm của ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực và dự án mới). Cụ thể:

- Lĩnh vực Nông lâm nghiệp, thuỷ sản.

- Lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng.

- Lĩnh vực Dịch vụ - thương mại, du lịch.

3. Thời gian thực hiện

1. Trong tháng 3/2023 thành lập tổ biên tập cuốn sách giới thiệu về “Yên Bình - Tiềm năng, lợi thế phát triển và Chiến lược đầu tư". Ban hành Kế hoạch Xây dựng ấn phẩm: “Yên Bình - Tiềm năng, lợi thế phát triển và Chiến lược đầu tư". Tổ chức lựa chọn xong đơn vị tư vấn.

2. Trong tháng 4/2023 đơn vị tư vấn xây dựng đề cương và dự toán kinh phí chi tiết. Thu thập số liệu thô. Tổ chức xây dựng cuốn sách xong trước 30/4/2023.

3. Trong tháng 5/2023 tổ chức xin ý kiến và tiếp thu chỉnh sửa xong trước ngày 20/5/2023.

4. Tổ chức in ấn xong trước ngày 10/6/2023 để chào mừng 76 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình.

Ban biên tập

Chi tiết văn bản bên dưới:

Đính kèm:

Nội dung khác
Bảo Ái sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024
Yên Bình làm việc với Đoàn cán bộ của quận Yeocheon (Hàn Quốc)
Đảng bộ xã Yên Bình tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên đủ điều kiện
Yên Bình với công tác phát triển đảng viên mới
Hội đồng thẩm định và xác nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến cấp cơ sở Nghành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình năm học 2023-2024 tổ chức họp phân công nhiệm vụ
1-5 of 5638<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >