Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Bình
10/02/2023 | 08:18
1058 lượt xem
In Đọc bài

 Thực hiện Kế hoạch hành động số 25/KH-UBND ngày 01/02/2023 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 09/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để duy trì, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình năm 2023, tạo động lực bứt phá trong các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022  của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 202; Kế hoạch hành động số 25/KH-UBND ngày 01/02/2023 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn nghiêm túc phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục.

Tập trung chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối theo dõi, chủ trì việc cải thiện các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, các yếu tố môi trường kinh doanh nhằm đảm bảo quá trình triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đã ban hành để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh qua các năm. 

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022  của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 202; Kế hoạch hành động số 25/KH-UBND ngày 01/02/2023 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chương trình hành động của Huyện uỷ số 17-CTr/HU ngày 16/9/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng nhanh số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư tạo đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xây dựng chính quyền điện tử và từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Tập trung triển khai các nền tảng chuyển đổi số, ưu tiên các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm việc thực hiện các thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục bám sát các tiêu chí đánh giá về: Năng lực cạnh tranh 4.0 và năng lực cạnh tranh du lịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF); Phát triển bền vững và Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc (UN); Năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO); Quyền tài sản của Liên minh quyền tài sản; Hiệu quả logistic của Ngân hàng Thế giới (WB); An toàn an ninh mạng của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

- Chú trọng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) cụ thể là năng lực điều hành kinh tế thông qua đánh giá khách quan năng lực điều hành của lãnh đạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư, doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai các hoạt động liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, thuế, lao động, thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu,... Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý của nhà nước chặt chẽ, hiệu quả.

- Tích cực, chủ động thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp. Rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; đồng thời đề nghị tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai thực hiện, dự án chậm tiến độ. Phấn đấu mỗi năm huyện thu hút được từ 03 - 05 dự án có quy mô phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

- Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi số. Trong năm 2023, phấn đấu thành lập mới trên 45 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 50 tổ hợp tác, nâng vị trí xếp hạng huyện Yên Bình tăng từ 01 đến 02 bậc so với bảng xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

(1) Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị mình, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.

(2) Nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

(3) Thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(4) Đẩy mạnh rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế,... nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý của nhà nước chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

(5) Chủ động triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và thực hiện chuyển đổi số. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, Chương trình “Cà phê doanh nhân”, thường xuyên đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

 (6) Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển các hình thức thanh toán hiện đại, đẩy mạnh thanh toán qua hệ thống ngân hàng đối với dịch vụ công, thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; phát triển mạnh thương mại điện tử, kết hợp với các loại hình thương mại truyền thông; khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh số, thương mại điện tử; triển khai mô hình chợ nông sản 4.0, sàn giao dịch thương mại điện tử, sàn giao dịch sản phẩm OCOP,...

(7) Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch trung hạn, kế hoạch 5 năm với mục tiêu, lộ trình rõ ràng để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều, phát triển miền núi,... đồng thời thực hiện các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội về nội dung và ý nghĩa của phát triển bền vững. Khuyến khích doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh, chú trọng các yếu tố bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tạo cơ hội việc làm cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

(8) Tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2022, trong đó, đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, không còn phù hợp, những nội dung đã được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật.

(9) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; duy trì triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 liên thông từ huyện đến xã.

(10) Tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kịp thời tháo gỡ theo hướng các chính sách hướng đến người dân và doanh nghiệp, kịp thời đề xuất phương án tháo gỡ, xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

(11) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư để tránh chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo khách quan, công khai, không cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

(12) Hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban biên tập

Chi tiết văn bản bên dưới:

Đính kèm:

Nội dung khác
Bảo Ái sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024
Yên Bình làm việc với Đoàn cán bộ của quận Yeocheon (Hàn Quốc)
Đảng bộ xã Yên Bình tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên đủ điều kiện
Yên Bình với công tác phát triển đảng viên mới
Hội đồng thẩm định và xác nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến cấp cơ sở Nghành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình năm học 2023-2024 tổ chức họp phân công nhiệm vụ
1-5 of 5638<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >