• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
31/12/2019 11:33:00 SA
Lượt xem: 1147

    

 

1

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết

2

Quyết định số 3490/QĐ-BVN ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”

Xem chi tiết

3

Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020

Xem chi tiết

4

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Xem chi tiết

5

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Xem chi tiết

6

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Xem chi tiết

7

Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020

Xem chi tiết

8

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Xem chi tiết

9

Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết

10

Kết luận số 229-KL/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

Xem chi tiết

11

Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/11/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2020

Xem chi tiết

  

12

Kế hoạch triển khai công tác CCHC trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020

Xem chi tiết

13

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

14

Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

15

Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

16

Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Bình năm 2020

Xem chi tiết

17

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ; công tác dân vận chính quyền; công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020

Xem chi tiết

18

Huyện Yên Bình nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Xem chi tiết

 

19

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết

20

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết

 

Tin khác:

 • Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021)
 • Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ
 • Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của thủ trướng chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
 • Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai các hoạt động về bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về Phòng, chống dịch covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2021-2026
 • Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thăm và tặng quà nhân dịp Lễ phục sinh năm 2021
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện công tác dân số huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
 • Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 12/3/2021 của Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Yên Bình về tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về phát triển rừng cây gỗ lớn, cấp chứng chỉ FSC gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm sản huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2021
 • Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về động viên quân nhân dự bị năm 2021
 • Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về phòng chống bệnh dại trên người huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/3/2021 của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Yên Bình về tập huấn kê khai thông tin đơn vị hành chính, đợ vị sự nghiệp, hiệp hội trên trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
 • Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021
 • 1-20 of 179<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP