• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
31/12/2019 11:33:00 SA
Lượt xem: 1493

    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

1

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Xem chi tiết

2

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 01/9/2021  của UBND tỉnh Yên Bái về  tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

3

Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

4

Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

5

Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 25/12/2020  của UBND huyện Yên Bình về  cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Bình năm 2021

Xem chi tiết

6

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Yên Bình về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Xem chi tiết

7

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

8

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

9

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện Yên Bình về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021

Xem chi tiết

10

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Yên Bình về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

11

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích huyện Yên Bình

Xem chi tiết

12

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về  xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của huyện Yên Bình năm 2021

Xem chi tiết

13

Kế hoạch số 97/KH-BCĐ ngày 13/4/2021 của BCĐ xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO huyện Yên Bình về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết

14

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, công tác dân vận chính quyền, công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021

Xem chi tiết

15

Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 25/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết

 

16

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

17

Công văn số 2107/UBND-TCNV ngày 05/10/2021 của UBND huyện Yên Bình về tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021

Xem chi tiết

 

 

 

 

  

NĂM 2020

1

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết

2

Quyết định số 3490/QĐ-BVN ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”

Xem chi tiết

3

Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020

Xem chi tiết

4

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Xem chi tiết

5

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Xem chi tiết

6

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Xem chi tiết

7

Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020

Xem chi tiết

8

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Xem chi tiết

9

Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết

10

Kết luận số 229-KL/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

Xem chi tiết

11

Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/11/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2020

Xem chi tiết

  

12

Kế hoạch triển khai công tác CCHC trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020

Xem chi tiết

13

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

14

Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

15

Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

16

Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Bình năm 2020

Xem chi tiết

17

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ; công tác dân vận chính quyền; công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020

Xem chi tiết

18

Huyện Yên Bình nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Xem chi tiết

 

19

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết

20

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết

 

Tin khác:

 • Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện Yên Bình về tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 9, 10 và đợt 7 (mũi 2) trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND huyện Yên Bình về kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND huyện Yên Bình về tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2022
 • Kế hoạch số 215/KH-BCĐ ngày 06/10/2021 của BCĐ Tháng hành động vì NCT năm 2021 huyện Yên Bình về tổ chức thăm hỏi, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp "Tháng hành động vì người cao tuổi" năm 2021
 • Kế hoạch số 214/KH-BCĐ ngày 06/10/2021 của BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Yên Bình về nâng cao năng lực hợp phần vệ sinh, chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2021
 • Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Yên Bình về cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức ra quân thực hiện kiên cố hóa đường GTNT trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021 đợt 3
 • Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND huyện Yên Bình về điều tra, khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện các biện pháp kích cầu phục hồi hoạt động du lịch 3 tháng cuối năm 2021
 • Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 25/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về tiêu thụ bưởi Đại Minh trên địa bàn xã Đại Minh, xã Hán Đà trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 • Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 7 (tháng 9/2021) trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 203/KH-BCĐ ngày 16/9/2021 của BCĐ TCQGYTX huyện Yên Bình về thẩm định đánh giá kết quả xây dựng duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới do ngành y tế phụ trách năm 2021
 • Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức Tết Trung thu năm 2021
 • Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện các giải pháp hỗ trợ công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 196/KH-BCĐ ngày 13/9/2021 của BCĐ ATTP huyện Yên Bình về triển khai công tác kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021
 • Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội các tháng còn lại năm 2021
 • Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025
 • 1-20 of 275<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP