• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
31/12/2019 11:33:00 SA
Lượt xem: 267

    

 

1

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết

2

Quyết định số 3490/QĐ-BVN ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”

Xem chi tiết

3

Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020

Xem chi tiết

4

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Xem chi tiết

5

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Xem chi tiết

6

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Xem chi tiết

7

Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020

Xem chi tiết

8

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Xem chi tiết

9

Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

Xem chi tiết

10

Kết luận số 229-KL/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

Xem chi tiết

11

Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/11/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2020

Xem chi tiết

  

12

Kế hoạch triển khai công tác CCHC trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020

Xem chi tiết

13

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

14

Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

15

Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình

Xem chi tiết

16

Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Bình năm 2020

Xem chi tiết

17

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ; công tác dân vận chính quyền; công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020

Xem chi tiết

18

Huyện Yên Bình nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Xem chi tiết

 

19

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết

20

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết

 

Tin khác:

 • Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, tiến tới đại hội ĐHĐB tỉnh Yên Bái - lần thứ XIX và ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Thực hiện chiến lược dân số Việt nam đến năm 2030 của huyện Yên Bình giai đoạn 2020-2025
 • Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7" năm 2020
 • Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020
 • Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thi hành luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ và quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước huyện yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tổ chức ra quân thực hiện kiên cố hoá đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2020
 • Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng văn hoá ứng xử trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Yên Bình giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Thực hiện Chỉ thị số 8/CT-TTg ngày 4/2/2020 của thủ tướng chính phủ vè đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020
 • Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 5/2/2020 của UBND huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chát lượng đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Yên bái giai đoạn 2020-2025
 • Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện Yên Bình giai đoạn 2020-2030
 • Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 14/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
 • 1-20 of 118<  1  2  3  4  5  6  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP