• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
 • Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Yên Bình về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025
 • Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Yên Bái Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện Yên Bình giai đoạn 2020-2030 - Copy
 • Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng văn hoá ứng xử trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Yên Bình giai đoạn 2019-2025 - Copy
 • Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 huyện Yên Bình - Copy
 • Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Yên Bình - Copy
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chát lượng đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Yên bái giai đoạn 2020-2025 - Copy
 • Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND huyện Yên Bình về Thực hiện chiến lược dân số Việt nam đến năm 2030 của huyện Yên Bình giai đoạn 2020-2025 - Copy
 • Quyết định số 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình
 • Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Căn cứ pháp lý và khoa học để điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình thời kỳ 2011-2020:
 • BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP