• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030
 • Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Phúc An giai đoạn 2021-2030, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Phúc Ninh giai đoạn 2021-2030, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Mỹ Gia giai đoạn 2021-2030, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Xuân Lai giai đoạn 2021-2030, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chung xây dựng xã Bảo Ái giai đoạn 2021-2030, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Thông báo số 348/TB-UBND ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 huyện Yên Bình (lần 2)
 • Văn bản tham gia ý kiến vào hồ sơ đồ án quy hoạch vùng huyện đên năm 2030 định hướng đến năm 2050
 • 1-20 of 51<  1  2  3  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP