• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

CTTĐT- Ngày 5/3/2009, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo đó, mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai được quy định cụ thể như sau :

 

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

I

Phí khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu địa chính

 

 

1

Đối với các tổ chức

Hồ sơ, tài liệu

200.000

2

Đối với hộ gia đình, cá nhân ở các phư­ờng, thị trấn

Hồ sơ, tài liệu

50.000

3

Đối với các hộ gia đình cá nhân ở các xã (thu bằng 50% mức thu đối với hộ gia đình cá nhân ở các phường, thị trấn)

Hồ sơ, tài liệu

 

25.000

II

Phí khai thác thông tin tư­ vấn tại chỗ (áp dụng chung cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)

 

 

1

Tư­ vấn thông tin đất đai                                    

Lư­ợt

50.000

2

Xem các loại hồ sơ, bản đồ

Lư­ợt

20.000

(Nguồn 03/2009/QĐ-UBND ngày  05  tháng  03  năm  2009)

 

(CTTĐT)

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP