• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí bình tuyển


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng

CTTĐT- Ngày 5/3/2009, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo Quyết định, mức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng

Số TT

Diễn giải

Mức thu

(đồng/lần bình tuyển)

1

Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

2.000.000

2

Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống, cây lâm nghiệp, rừng giống

5.000.000

(Nguồn 03/2009/QĐ-UBND ngày  05  tháng  03  năm  2009)

 

(CTTĐT)

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP