• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Lệ phí địa chính


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Lệ phí địa chính

CTTĐT – Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí. Trong đó mức thu Lệ phí địa chính được quy định cụ thể như sau:

 

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Mức thu lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân tại các Phường thuộc Thành phố hoặc Thị xã trực thuộc tỉnh

 

 

a

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/1 giấy

25.000

b

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/1 lần

15.000

c

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản số liệu hồ sơ địa chính

đồng/1 lần

10.000

d

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng/1 lần

20.000

2

Mức thu lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

 

 

a

 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/1 giấy

10.000

b

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/1 lần

5.000

c

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản số liệu hồ sơ địa chính

đồng/1 lần

5.000

d

 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng/1 lần

10.000

3

Mức thu đối với các tổ chức được áp dụng như sau:

 

 

a

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/1 giấy

100.000

b

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/1 lần

20.000

c

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản số liệu hồ sơ địa chính

đồng/1 lần

20.000.

d

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng/1 lần

20.000

(Nguồn Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007)

 

 (CTTĐT)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP