• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Hội thảo “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”

>> Xem chi tiết...

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vũ Linh triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

>> Xem chi tiết...

Hội nghị học, tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

>> Xem chi tiết...

Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Yên Bình về tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đực phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 - Copy

>> Xem chi tiết...

CHUYÊN ĐỀ: "HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ"

>> Xem chi tiết...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

>> Xem chi tiết...

Kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

>> Xem chi tiết...

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

>> Xem chi tiết...

Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

>> Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2018)

>> Xem chi tiết...

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP