• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

>> Xem chi tiết...

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 4/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

>> Xem chi tiết...

Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

>> Xem chi tiết...

Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

>> Xem chi tiết...

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyêt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

>> Xem chi tiết...

Kế hoạch củng cố, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với 7 xã: Hán Đà, Đại Minh, Mông Sơn, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Thịnh Hưng, Phú Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016-2017

>> Xem chi tiết...

Quyết định 607/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quyết định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

>> Xem chi tiết...

Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

>> Xem chi tiết...

Quyết định công nhân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

>> Xem chi tiết...

Quyết định công nhân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

>> Xem chi tiết...

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP